"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

SUSTAVINO
Οι Ευρωπαίοι αμπελοκαλλιεργητές διαχειρίζονται περίπου το 65% της παγκόσμιας παραγωγής οίνου. Η παραγωγή οίνου στην Ευρώπη εκτελείται παραδοσιακά από τις μικρού και μεσαίου μεγέθους οικογενειακές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς. Τα στερεά και υγρά κατάλοιπα δεν τυγχάνουν κατάλληλης επεξεργασίας, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι η παραγωγή οίνου δημιουργεί μεγάλες ποσότητες λυμάτων, τα οποία μερικές φορές φέρουν αυξημένα οργανικά φορτία (COD 2.500-67.000 mg/L). Αυτό οδηγεί σε ψηλά φορτία στις δημοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ή ακόμη και σε σοβαρές ζημιές στα ποτάμια και τις λίμνες, όταν ο αμπελώνας δεν είναι συνδεδεμένος με κάποιο δίκτυο υπονόμων.