"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

Πράξη «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Ο Κλαδικός Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός  Αμπελοοινικών προϊόντων (δ.τ. ΚΕΟΣΟΕ)και σύμφωνα με την από 15/11/2017 με Αρ. Πρωτ.: 5985/791/Α3 (ΑΔΑ: 7ΥΑΖ465ΧΙ8-ΒΑΞ) Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», είναι Δικαιούχος της Πράξης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003038  και συνολικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό ύψους 1.389.000,00€. Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: Άξονας προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις και Άξονας Προτεραιότητας 02Σ «προσαρμογή εργαζομένων , επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 024 (Α/Α ΟΠΣ:1511) με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα».

Η Πράξη «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»με φορέα υλοποίησης τον Κλαδικό Εθνικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμπελοοινικών προϊόντων, συνδέεται με τον Αγροδιατροφικό Τομέα – Βιομηχανία Τροφίμων, ο οποίος είναι ένας από τους 9 Στρατηγικούς Τομείς της χώρας. Αντικείμενο της πράξης είναι η Κατάρτιση και Πιστοποίηση 981 ωφελούμενων / εργαζομένωντου ιδιωτικού τομέα στη βάση 5 θεματικών αντικειμένων:

 1. Γευσιγνώστης Οίνων,
 2. Επαγγελματίας διαδικτυακού MarketingΟινοποιητικών Προϊόντων,
 3. Στέλεχος Ανάπτυξης Οινοτουρισμού,
 4. Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων
 5. Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών προϊόντων

Συνολικά εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν 46 τμήματα κατάρτισης σε όλες τις Περιφέρειες (13) της χώρας. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων / δεξιοτήτων που απέκτησαν. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.
Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα Οινογνωσία είναι σε στάδιο αξιολόγησης


Ανακοινώσεις

 • 30/6/2019 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων (σε εξέλιξη)
 • 1/8/2019 - Διακήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού (σε εξέλιξη)
 • 5/12/2018 - 1o newsletter για την "Οινογνωσία" (πατήστε ΕΔΩ)
 • 15/10/2018 - Ανακοίνωση οριστικού Πίνακα Υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.:136/408 από 16-07-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (δες την αναλυτική ανακοίνωση εδώ)
 • 27/9/2018 - Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. Πρωτ:136/408-16.07.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δες την αναλυτική ανακοίνωση εδώ)
 • 12/9/2018 - Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 136/408/16-07-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δες την αναλυτική ανακοίνωση εδώ)
 • 31/07/2018 - Ανακοινώθηκε η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δες αρχείο εδώ)
 • 17/7/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης η ΚΕΟΣΟΕ προτίθεται να συνάψει 3 συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρακάτω:

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Δες αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ)
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - (Δες αρχείο εδώ)
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣH-(άρθρο 8 Ν.1599/1986) -(Δες αρχείο εδώ)

Mελέτη διερεύνησης

Mελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στον κλάδο της Οινοποιίας

Δείτε εδώ