Εκτύπωση

4 Ιανουαρίου 2016

Έως 15/1/2016 η υποβολή Δηλώσεων Παραγωγής των οινοποιείων

Στο πλαίσιο εφαρµογής των άρθρων 9 και 10 του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής, οι υπόχρεοι σε «∆ήλωση Παραγωγής Οίνων και Γλευκών»

και κατά περίπτωση «∆ήλωση Επεξεργασίας/Εµπορίας», υποβάλλουν κατ' έτος στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, τις σχετικές ∆ηλώσεις σύµφωνα µε τις οδηγίες του ανωτέρω σχετικού.

 

Εν όψει έκδοσης της νέας Υπουργικής Απόφασης σχετικά µε τη διαδικασία που θα ακολουθείται εφεξής, σας γνωρίζουµε ότι για την τρέχουσα αµπελοοινική περίοδο 2015-2016, η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων παραµένει η ίδια όπως περιγράφεται στο υπ. αριθµ. 5309/158043/12.12.2014 έγγραφό µας.

Συγκεκριµένα, οι υπόχρεοι θα πρέπει να καταθέσουν τις δηλώσεις στις κατά τόπου ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, έως την 15 Ιανουαρίου 2016. Η αποστολή των δηλώσεων (∆ήλωση Παραγωγής Οίνων και Γλευκών/Συγκεντρωτική ∆ήλωση Παραγωγής/∆ήλωση Επεξεργασίας/Εµπορίας) καθώς και ο Συγκεντρωτικός Πίνακας ∆ηλώσεων Παραγωγής, προς τη ∆ιεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίµων Φυτικής Παραγωγής του Υπ.Α.Α.Τ., θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 15 Φεβρουαρίου 2016.

Η καταληκτική ηµεροµηνία της 15 Ιανουαρίου 2016 για την υποβολή των δηλώσεων στις ∆ΑΟΚ, θα τηρηθεί απαρέγκλιτα, πέραν της οποίας θα επιβληθούν τα διοικητικά µέτρα συµµόρφωσης και οι κυρώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4235/2014 (Α' 32).

Σε περίπτωση όπου απαιτηθούν συμπληρωματικές επί του θέµατος πληροφορίες, είµαστε στη διάθεσή σας.

 

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης

Χρυσούλα Παπαδηµητρίου